O nama

Y-Peer Bosne i Hercegovine


Y-PEER je internacionalna mreža koja se zasniva na pružanju pomoći mladima i njihovoj edukaciji o reproduktivnom zdravlju i spolno prenosivim bolestima, te njihovom treniranju, unapređivanju njihovog znanja te prenošenja istog. Y-Peer mreža surađuje sa više od 700 neprofitnih organizacija i vladinih agencija u više od 50 zemalja sa podrškom od strane UNFPA.

Vizija

Y-Peer čvrsto vjeruje da su mladi ljudi kompetentni za lične i socijalne promjene te imaju iste mogućnosti da doprinesu razvoju demokracije i pravde u društvu gdje su njihov glas, prava i potrebe prepoznati i prihvaćeni na svim nivoima.


Misija

Naša misija je razvoj, promocija i jačanje omladinskog aktivizma u lokalnim zajednicama te kreiranje omladinskih politika sa ciljem unapređenja statusa mladih osoba kroz njihov lični i socijalni razvoj, kroz edukativne programe  i njihovo aktivno učešće u društvu.

Strateški ciljevi


1.    Implementacija edukativnih programa
2.    Direktni rad sa mladima
3.    Zagovaranje prava mladih
 

 

 

 

Edukacija mladih ljudi u društvu  na temu reproduktivnog zdravlja je minimalna ili skoro pa nikakva, zanemarena od strane roditelja, profesora, te stručnih osoba koji bi mladim ljudima trebali biti na raspolaganju za sva njihova pitanja i potrebe. Mladi ljudi imaju bezbroj pitanja ali se uglavnom nemaju kome obratiti. Zbog toga je neminovno i od iznimne važnosti profesionalno ali i prijateljski pristupiti radu i unapređivanju znanja mladih ljudi.

 

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, reproduktivno zdravlje je stanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja u svim oblastima vezanim za reproduktivni sistem, u svim fazama života. To podrazumjeva zadovoljavajuće i bezbjedne seksualne aktivnosti. Mladi imaju pravo na informacije i sveobuhvatnu edukaciju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i njihovim pravima. Znanje je moć, i što više mladi ljudi znaju, to više kontrole imaju; što manje znaju, to više kontrole imaju drugi. Y-Peer mreža je tu da im pomogne.

 

Y-PEER BiH- mreža vršnjačkih edukatora u Bosni i Hercegovini postoji od 2002.godine. Bosna i Hercegovina je jedna od prvih zemalja koja je inicirala vršnjačku edukaciju u saradnji sa nevladnim organizacijama.

 

Najveću zaslugu za postojanje ove globalne mreže mladih u BiH nosi Populacijski Fond Ujedinjenih nacija , koji konstantno podržava rad Y-PEER mreže.

 

 

Mreža se sastoji od 150 aktivnih članova, tj. vršnjačkih edukatora od kojih je 15 trenera za vršnjačke edukatore koji upravljaju mrežom, a u poslednjih 9 godina mreža je edukovala i informisala preko 60 000 mladih ljudi

 

 

.

 

 

Na području cijele BIH evidentan je nedostatak informacija o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima. Seksualna edukacija ne postoji kao dio školskog plana i programa što znači da je pružanje informacija mladim ljudima kroz model vršnjačke edukacije neophodno.

 

Mladi se nemaju gdje i kamo obratiti za provjerene tačne informisanje po pitanju pravilnog korištenja kontracepcije i korištenja bilo kakve zaštite uopšte, te zašto je uopšte iznimno važno koristiti zaštitu, zatim put transmisije HIVa i drugih spolno prenosivih bolesti u čemu iskazuje bitna uloga Y-PEER-a.

 

Članovi Y-Peer-a ne rade samo na jednostranom informisanju,već se služe raznim interesantnim metodama kako bi prvenstveno pristupili mladima, te ih podučili njima jako bitnim činjenicama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Bitno je naglasiti da edukatori vršnjaka, treneri, koordinatori i ostatak tima, ne promoviraju seksualnu aktivnost niti seksualne odnose, nego promoviraju isključivo zdravlje mladih ljudi pružajući im prijeko potrebnu edukaciju. Takođe svi oni koji pristupaju radu sa mladim ljudima na ovom polju prođu obuku u cilju prenošenjasamo tačnih i provjerenih informacija.

 

 

Y-Peer svake godine obliježava Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a, pravi ulične akcije gdje mladima prenosi informacije kako se zaštiti, gdje se mogu testirati na spolno-prenosive bolesti i gdje mogu dobiti više informacija vezanih za  reproduktivno zdravlje i njihova prava.

 

Pored ostalih aktivnosti i angažmana Y-PEER u BiH aktivno se uključio u međunarodnu kampanju „Youth Voice“, te zajedno sa mnogim zemljama sproveo kampanju radeći sa različitim skupinama mladih u 5 različitih lokalnih zajednica. Kroz interaktivne radionice mladi su imali mogućnost iskazati svoje mišljenje o položaju mladih i njihovom prepoznavanju i učešću u zajednici.

 

Y-PEER se trudi često organizovati okrugle stolove i seminare na kojima se mladi bez bilo kakve obaveze i potpuno besplatno mogu informisati, ali i razgovarati sa moderatorima i gostima iz raznih segmenata društva (predstavnicima lokalnih vlasti, predstavnicima Ministarstava zdravstva i zavoda za javno zdravstvo, liderima mladih i sl.). Takođe Y-Peer mreža se trudi vršiti prezentacije i po školama, javnim ustanovama, generalno na mjestima gdje se skupljaju mladi.

 

Y-Peer se bavi radom sa mladim ljudima i u tom smislu gradi partnerstvo između mladih ljudi i odraslih osoba, Y-Peer promovira metodu prenošenja i razmjene znanja i iskustva mladih mladima.   

 


Y-Peer BiH tim